Çareler"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr"

Gahryman Arkadagymyz
Gurbanguly Berdimuhamedow
Baş sahypa
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw«Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahaty

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli «Ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalaryň ösüşi» atly ylmy maslahaty

«Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahaty

Halkara ylmy maslahat Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2019-njy ýylyň 6-njy dekabrynda kabul eden 1528 belgili Karary esasynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy tarapyndan 2020-nji ýylyň 12-13-nji iýunynda geçirilýär.

«Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahaty

2019-njy ýylyň iýun aýynda Aşgabat şäherinde «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahaty geçirilýär.

«Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahaty

Sizi 2016-njy ýylyň 12-13-nji iýunynda Aşgabat şäherinde geçiriljek «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahatyna gatnaşmaga çagyrýarys.

«Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahaty

Sizi 2015-nji ýylyň 11-13-nji iýunynda Aşgabat şäherinde geçiriljek «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahatyna gatnaşmaga çagyrýarys.

«Energiýanyň dikeldilýän çeşmelerini ulanmakda innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahaty

Sizi 2014-nji ýylyň 2-3-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde geçiriljek „Energiýanyň dikeldilýän çeşmelerini ulanmakda innowasion tehnologiýalar” atly halkara ylmy maslahatyna gatnaşmaga çagyrýarys.

„Berkarar döwletimiziň bagtyıarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiıalar” atly halkara ylmy maslahaty

Sizi 2014-nji ıylyň 12-14-nji iıunynda Aşgabat şäherinde geçiriljek „Berkarar döwletimiziň bagtyıarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiıalar” atly halkara ylmy maslahatyna gatnaşmaga çagyrıarys.

„İaş alymlar dünıä ylmyny we medeniıetini birleşdiriji güıçdür” atly halkara ylmy maslahat

Sizi 2013-nji ıylyň 4-5-nji sentıabry aralygynda Aşgabat şäherinde geçiriljek atly halkara ylmy maslahatyna gatnaşmaga çagyrıarys.

„Gaznalylar döwrüniň türkmen edebiıaty we dünıäniň ruhy medeniıeti” atly halkara ylmy maslahat

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2012-nji ıylyň 29-njy awgustyndaky № 12527 belgili Kararyna laıyklykda, Türkmenistanyň Ylymlar akademiıasynyň Magtymguly adyndaky Dil we edebiıat institutynyň guramagynda...

„Türkmenistanda biotehnologiıany ösdürmegiň ugurlary” atly halkara ylmy maslahat

Türkmenistanyň Ylymlar akademiıasynyň Botanika we Derman ösümlikleri institutlarynyň guramagynda Aşgabat şäherinde 2013-nji ıylyň 20-21-nji noıabrynda „Türkmenistanda biotehnologiıany ösdürmegiň ugurlary” atly halkara ylmy maslahaty geçirilıär we oňa gatnaşmaga Sizi uly hormat bilen çagyrıarys.

„Nowruz — parahatçylygyň we ynsanperwerligiň baıramy” atly halkara ylmy maslahaty

Sizi 2013-nji ıylyň 21-nji mart aralygynda Aşgabat şäherinde geçiriljek „Nowruz — parahatçylygyň we ynsanperwerligiň baıramy” atly halkara ylmy maslahatyna gatnaşmaga çagyrıarys.

„İaş alymlar — dünıä ylmynyň we medeniıetiniň birleşdiriji güıji” atly halkara ylmy maslahaty

“Berkarar döwletimiziň bagtyıarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiıalar” atly halkara sergisi we ylmy maslahaty

Sizi 2013-nji ıylyň 12-14-nji iıunynda Aşgabat şäherinde geçiriljek „Berkarar döwletimiziň bagtyıarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiıalar” atly halkara sergisine we ylmy maslahatyna gatnaşmaga çagyrıarys.

«Türkmen tebigaty: Köýtendagyň açylmadyk täsinlikleri» atly halkara ylmy maslahaty

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 29-njy martyndaky 12202-nji Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy...

"Beýik galkynyslar eýýamynda ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar"atly halkara sergisi we ylmy maslahat

«Türkmenistanyň orta asyr şäherleri Ýewraziýa siwilizasiýasynyň ulgamynda» atly halkara ylmy maslahaty

Sizi 2012-nji ýylyň 28-30-njy martynda Aşgabat şäherinde geçiriljek «Türkmenistanyň orta asyr şäherleri Ýewraziýa siwilizasiýasynyň ulgamynda» atly halkara ylmy maslahata gatnaşmaga çagyrýarys

«Bahaweddin Nagyşbendi we sopuçylyk edebiýaty» atly halkara ylmy maslahat

«Bilim, ylym, sport we syýahatçylyk Beýik galkynyş zamanasynda» atly halkara sergisi we ylmy maslahaty

«Köneürgenç Türkmen döwleti we Merkezi Aziýa XIII asyryň birinji ýarymynda» atly halkara ylmy maslahaty

«Beýik Galkynyşlar eýýamynda ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara sergi we ylma maslahat

Sizi «Beýik Galkynyşlar eýýamynda ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara sergä we ylma maslahata gatnaşmaga çagyrýarys.

«Altyn Asyr» türkmen kölüniň sebitiň ekologiýasyny gowulandyrmakdaky ähmiýeti" atly halkara ylmy maslahat

«Hoja Ahmet Ýasawy we Gündogaryň sopyçylyk edebiýaty»atly halkara ylmy maslahat

«Türkmenistanda energiýanyň alternatiw çeşmelerini ulanmagyň meseleleri» atly halkara ylmy maslahat

"Bilim, ylym, sport we syýahatçylyk Beýik Galkynyş zamanasynda" atly I halkara sergisi we maslahatye-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy