Döwürleýiň ylmy neşirýatlar

Çölleri özleşdirmek meseleleri

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Döwürleýiň ylmy neşirýatlar
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwÇölleri özleşdirmegiň meseleleri, ¹1-2/2019

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, №3-4/2018

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2018

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3—4/2017

Çölleri özleşdirmegiň problemalary

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3-4/2016

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 1-2/2016

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3-4/2015

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 1-2/2015

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3-4/2014

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3-4/2013

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 1-2/2013

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3-4/2012

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 1-2/2012

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, #3-4, 2011

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 4/2008

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3/2008

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 2/2008

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 1/2008

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 4/2007

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3/2007

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 2/2007

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 1/2007

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 4/2006

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3/2006

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 2/2006


"Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy" elektron žurnaly

Türkmenistanda ylym we tehnika

"Türkmenistanda ylym we tehnika" atly döwürleýin ylmy žurnal hakynda magumat berilýär.

«Miras» ylmy-köpçülikleýin (populýar) žurnal

Žurnal sahypalarynda Türkmenistanyň Merkezi Aziýanyň we Gündogaryň medeni mirasyna degişli bütin dünýä alymlaryň we hünärmenleriniň makalalarty ýerleşdirilýär

«Çölleri özleşdirmek meseleleri» žurnaly

ÝUNEP we ESKATO çarçuwasynda Türkmenistanyň çöller
institutynyň taýýarlaýan “Çölleri özleşdirme meseleleri” – halkara
ylmy-amaly žurnaly 1967-nji ýyldan bäri çykýar. Ylmy barlaglaryň
esasy netijeleri we dünýäniň aridli ýerlerini özleşdirme
tejribeleri beýan edilýän žurnal dünýäda az neşir edilýän
žurnallaryň biridir, onuň döwürleýinligi - ýylda 4 san, göwrümi
- 8 çap kagyz, çykarymy - 300 nusga.

Žurnal rus dilinde çykýar, 1980-nji ýyldan 1999-njy ýyla çenli
Amerikada “Allerton-Press” neşirýaty iňlis dilinde çykýar. Şonuň
netijesinde žurnal uly meşhurlyk gazanýar, Merkezi Aziýada we çet ýurtlarda
100-den gowrak salgylarda giňden ýaýraýar. Redaksion toparynyň
agzalarynyň we işjeň ýazarlaryň arasynda Orsyýetiň,
ABŞ-nyň, Hytaýyň, Hindistanyň, Yzraýylyň, Saud-Arabystanyň,
Müsüriň we Merkezi Aziýanyň görnükli çöl öwrenijileri –
alymlaryny görmek bolýar.

Žurnalyň sahypalarynda ulgamlaýyn nusgalyk ylmy we ylmy-amaly materiallary çap
edilýär, ekologik heläkçilige sezewar bolan sebitlere, hususanda Aral we Aral ýakasyna
aýratyn üns berilýär. 1999-njy ýyldan başlap žurnalda “Aral we
onuň meseleleri” atly ýörite bir bölüm döredildi.

Žurnal ÝUNEP, GTS, PROON-yň maliýe goldawy bilen Aşgabat şäherinde
neşir edilýär. žurnalyň redaksiýasy Türkmenistanyň
tebigaty goramak ministrliginiň Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi
milli institutynyň jaýynda ýerleşýär.

Žurnalyň salgysy: 744000, Türkmenistan, Aşgabat ş. Bitarap Türkmenistan , 15, tel.: /99312/ 94-14-05.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2019, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy