Habarlar

Lukmançylyk täzelikler

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Maglumat
Habarlar
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
|< < Spisok > >| 

2004-01-15

Gurbansoltan eje adyndaky Enäniň we çaganyň saglygyny goramak ylmy-kliniki merkeziniň işgärleri ıüze çykarylan garyn-içege traktynyň ıokarky bölekleriniň bozulmalarynyň we çagalaryň giň ıaıran allergiki keslelleriniň kliniki-morfologiki we immunologiki aıratynlyklarynyň esasynda toplumlaıyn terapiıanyň tertibini işläp düzdüler we ornaşdyrdylar.

Bu merkeziň ylmy işgärleri çagalarda rahit we rahite meňzeş keselleriň getiren süňk deformasiıalarynyň, çaganyň ıaşyna we deformasiıanyň görnüşine baglylykda ortopediki korreksiıasy we derman bejeriş usulyny işläp düzdüler, dispanser gözegçiligiň möhletlerini kesgitlediler.

Türkmenistanyň Milli derman serişdeleri institutynda ıerli derman otly bentonit gelleri alyndy. Olary amaly kosmetikada üstünlikli ulanyp bolar.

Institutyň işgärleri ıokary absorbsion ukyply bentonitden edilen arassalanan we steril sepilıän külkäniň esasynda antiseptiki serişdeleri işläp düzdüler: sulfabent (kükürtli bentonit) we ıodopent (ıodly bentonit), üstesine-de ıod ilkinji gezek külke görnüşinde ulanyldy.

Fiziologiıa ylmy-kliniki merkeziniň alymlary kesilen we ıanan ıaranyň nusgasynda oblepiha ıagynyň işjeňligine deň gelıän gawun çigidiniň ıagynyň ıokary ıara bitirijilik işjeňligini ıüze çykardylar.|< < Spisok > >| 
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2020, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy