Makalar

YLMY ÖSÜŞLERIŇ OJAGY

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Maglumat
Makalar
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwŞÄHRYSLAM

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy we bimöçber aladalary bilen «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda medeni mirasymyzy ylmy taýdan çuňňur öwrenmek we döwrebap röwüşde dikeltmek işleri giň gerimde alnyp barylýar.

ARHEOLOGIÝA — GADYMYÝETIň DILI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň her birgüni hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda täze-täze üstünliklere, rowaçlyklara beslenýär.

ROWAÇLYGYŇ GÖZBAŞY

Täze ýylyň ilkinji suni, ilkinji sagady, ilkinji minutlary rowaçlyklara beslenip geldi. Ýylyň ilkinji güni dünýä inen taýçanagyň altynsow reňkem, sakar tagmasydyr sekilem, taýçanaga ömrüniň ilkinji günlerinde Gahryman Arkadagymyzyň nazar salmagam döwletlilikden nyşan.

ÝAŞ ALYMLAR INNOWASIÝALAR DÜNÝASINDE

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetini diwersifikasiýalaşdyrmak boýunça durmuşa geçirilýan ägirt uly işlerin netijesinde innowasiýalara esaslanýan we senagat taýdan ösen ykdysadyýeti kemala getirmekde uly üstünlikler gazanylýar.

«Dünýäde atyň üstünden oňat tagt ýok, kitapdan gowy dost ýok»

Hormatly Prezidentimiziň Döwlet medeniýet merkezine baryp, Döwlet kitaphanasynyň işini ösdürmek hem-de ony giňeltmek barada beren gymmatly maslahatlary ýurdumyzda kitaphana işiniň kämilleşdirilmegi babatynda möhümdir.

ÝÜREKDEN ÝUREGE UZAÝAN ÝOLLAR

Milli Liderimizin belleýşi ýaly, Beýik Ýüpek ýolunyň köpasyrlyk tejribesi özara gatnaşyklaryň medeniýetinde, medeniýetlerin özara gatnaşygynda jemlenendir.

MAHMYT KAŞGARLYNYŇ DÜNÝÄ KARTASY

XI asyrda Mahmyt Kaşgarly (1008—1105) tarapyndan ýazylan türkmen diliniň iň gadymy sözlügi bolan «Diwany lügat at-türk» atly ensiklopediki sözlük — türki halklaryň etnografiýasy, folklýory, geografiýasy, däp-dessurlary, adatlary, nakyllary, tagamlary, baýramçylyklary, ýaraglary, lukmançylyk adalgalary ýaly köp sanly tematikany özünde jemleýän ajaýyp eserdir.

HALK HAKYDASYNA HORMAT

Ýurdumyzda her ýyl bellenilip geçilýän Hatyra gününde «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumyna gül çemenli baryp, Watan gahrymanlarymyzyň belent ruhunyň öňünde tagzym etmek, indi arzyly hem asylly däbe öwrüldi.

GADYMY GÜNDOGAR MEDENIÝETI

Hormatly Prezidentimiziň hemmetaraplaýyn goldawy netijesinde «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň aprelinden oktýabr aýy aralygynda Germaniýanyň paýtagty Berliniň Täze muzeýinde «Margiana — Türkmenistanyň çäklerindäki bürünç asyryň şalygy» atly sergi geçirilýär.

TÜRKMEN WE GYRGYZ DILLERINIŇ UMUMYLYKLARY

Hormatly Prezidentimiziň: «Goňşy we beýleki döwletler bilen özara bähbitli, dostlukly gatnaşyklarymyz gün-günden ösýär» diýip parasatly bellemegi, Türkmenistanyň söwdada, ykdysadyýetde, syýasatda we medeni gatnaşyklarda dünýäniň ençeme ýurtlary bilen hoşniýetli, dostlukly gatnaşyklarynyň ýylsaýyn ýokarlanýandygyny aňladýar.

GADYMY OGUZ ADATY

Beýik Seljukly döwletiniň meşhur weziri Nyzamalmülk «Syýasatnama» atly eserinde hökümdarlar barada şeýle diýýär: «Hökmigüýçli her döwürde bir adamy saýlap alyp, onuň şan-şöhratyny arşa çykarýar, oňa şalyk derejesini eçilýär.

GARAŞSYZ WATAN GOÝNUNDA

Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe, Gahryman Arkadagymyzyň parasatly syýasaty netijesinde, halkymyzyň mizemez agzybirligi dünýä ýaýyýar.

Sözi sarpaly alym

Halkymyz iňňän gadymy döwürlerden bäri ylma, bilime uly sarpa goýup gelýän halklaryň biri.

Ynsanperwerlik — kalplaryň küýsesi

Halkara forum GDA gatnaşyjy döwletleriň Ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça döwletara gaznasynyň guramagynda geçirildi.

Paryzdepe: taryhyň altyn sahypalary

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde halkymyzyň milli mirasyny öwrenmäge, ony dünýä ýaýmaga uly üns berilýär.

«TOMAGALY HUMAÝ KIMIN...»

Halkymyz gyz çagalara at dakanlarynda elmydama owadan atlary saýlamaga çalyşýarlar.

Türkmen dil bilime ösüş ýolunda

Berkarar diýarymyzda ylym-bilim ulgamyny özgertmek, ösdürmek, innowasiýalary giňden durmuşa ornaşdyrmak meselesi döwlet syýasatynyň esasy ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi.

Ylma ykbalyny baglan halypa

Hormatly Prizidetimiz geçen hepdäniň anna güni geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işi hakynda durup, diýarymyzyň uzak ýaşly raýatlary barada mähirli sözleri aýtdy.

TÜRKMEN BAÝDAGYNDA AÝ WE ÝYLDYZLAR

Türkmenler gadym wagtlardan bäri baýdaga aýratyn sarpa goýupdyrlar. «Baýdak» häzirki wagta çenli dilimizde işjeň ulanylyp gelnen gadymy türkmen sözüdir.

Deňiz-derýa leksikasy

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň baş milli maksatnamasyna laýyklykda döwletimiziň halk hojalygynyň ähli pudaklary, şol sanda deňiz we derýa ulaglar ulgamy hem döwrebaplaşdyrylýar, kämilleşdirilýär we dünýä ylmynyň soňky gazanan innowasion tehnologiýalarynyň esasynda ösdürilýär.

WATANY SÖÝMEGIŇ BELENT NUSGASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda türkmen halkymyzyň milli medenýetine, mirasyna uly üns berilýär.

Hünärmentçilik bilen bagly söz düzümleri

Türkmen halky ylym-bilime hemişe belent sarpa goýup gelen halklaryň biri.

Türkmen diliniň leksikologiýasyna bagyşlanan derňew

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli ugurlarynyň, şol sanda ylym we bilim ulgamynyň has-da kämilleşmegine, rowaçlanmagyna, onuň dünýä ülňülerine laýyklykda ösdürilmegine giň ýol açyldy.

DAGDANLY TAÝMAZ, TAÝSA-DA GAÝMAZ

Türkmen bagşylary joşup aýdym aýdanlarynda aýdymyň öz şygyr bentleri bilen ugurdaş manyly sanamalary hem özlerinden goşup goýberýärler.

Milli mirasyň hazynasy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda türkmeniň ruhy kämilligini, düşünje sagdynlygyny asyrlar boýy üpjün edip gelen milli mirasymyz çuňňur öwrenilýär.

GOWAÇANYŇ TOHUM ÇIGIDI: EKIŞ WE DÖWREBAP USUL

Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy esasynda ýurdumyzda gowaça ekişi 2018-nji ýylyň 23-nji martynda Ahal, Mary we Lebap welaýatlarynda, 28-nji martda bolsa Daşoguz welaýatynda abraýly ýaşulularyň ak pata bermegi bilen badalga aldy.

Ýollar Dehistana sary

Ata Watanymyz Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi hasaplanýar.

ENERGETIKA ULGAMY:
INNOWASION ÖSÜŞLER WE MÖHÜM WEZIPELER

Hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 23-nji fewralynda Mary welaýatyna iş saparynyň çäklerinde Türkmenistan döwletimizde ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeler bilen baglanyşykly taryhy ähmiýetli wakalar boldy.

ADALGALAR EDEBI DILIMIZIŇ GYMMATLYGYDYR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda döwletimiziň halk hojalygynyň ähli pudaklarynda, şol sanda ylym, bilim we medeniýet ulgamynda-da giň gerimli özgertmeler durmuşa geçirilýär.

TÜRKMEN AÝNA ÖNÜMÇILIGINIŇ TARYHYNDAN

Dünýä taryhynyň gatlaryna ösen medeniýetiň, sungatyň mekany bolup giren Türkmenistanyň gadymy ýadygärliklerinde geçirilýän arheologik gazuw-agtaryş işleriniň netijesinde ýüze çykarylan taryhy tapyndylar ylmy esasda öwrenilýär.

BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ UGRUNDAKY ŞÄHER

Soňky ýyllarda TYA-nyň Arheologiýa we etnografiýa instituty tarapyndan Nusaý — Ürgenç kerwen ýolunyň ugrunda ýerleşen Paryzdepe, Şährihaýbar ýaly ýadygärliklerde alnyp barylýan işler bellärliklidir.

AZAJYK DERDI AŞ BASAR

Gyzgynlygyndan hemem gyzyl burçuň ajysyndan ýaňa agzyňy ýakyp barýan unaş sowuklamanyň, dümewiň bire-bir emi.

GÜÝZ NYGMATLARY

TYA-nyň Biologiýa we derman ösümlikleri institutynyň Botanika bagynda hem ösümlik dünýäsiniň köpdürlüligini artdyrmak, olary gorap saklamak boýunça işler ylmy esasda alnyp barylýar.

AZIÝANY BAGLAN TÜRKMEN PÄLWANY

Türkmen milli göreşi medeniýetimiziň aýrylmaz bölegidir. Türkmen halky gadymy döwürlerden bäri göreş sungaty bilen içgin gyzyklanyp gelipdir.

Halyçylyk sungatynyň waspy

Halyçylyk sungaty uzak heňňamlarda timarlanyp, gitdigiçe owadanlanyp, türkmeni dünýä ýüzüne tanadyp gelen milli guwanjymyzdyr, halkyň ýüzüniň tuwagydyr.

Ylmy barlaglar we çözgütler

Daşky gurşawy goramak, ekologiýanyaýawlysaklamak bilen baglanyşykly meseleler häzirki zaman dünýäsinde esasy meseleleriň birine öwrüldi.

Himiya instatituty: Gin mumkinçilikler, aydyn maksatlar

Ýurdumyzda ylym-bilime, dünýä ylmynyň iň soňky gazananlaryny özleşdirmäge uly ähmiýet berilýär. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallalary bilen ylym-bilim ulgamyny kämilleşdirmek babatda, alymlaryň işine itergi bermek, türkmen ylmynyň taze binýadyny tutmak boýun-ça düýpli işler amala aşyrylýar.

PÄHIM-PARASAT ÇEŞMESI

Öňňin, 15-nji iýunda hormatly Prezldentimiziň paýtagtymyzda we Ahal welaýatynda alnyp barylýan işler bilen dikuçarda, guşuçar belentlikden tanyşlykda, akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň ýadygärlik heýkelini Köpetdagyň belentliginde ýerleşdirmek barada aýdanlary halkymyzda uly buýsanç duýgusyny döretdi.

Türkmen ylmynyň ýaş zehinlerıne sylaglar gowşuryldy

Şu gün ýurdumyzda giňden bellenilýän Ylymlar güni mynasybetli paýtagtymyzda Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi we Ylymlar akademiýasy bilen bilelikde her ýyl geçirilýän ýaşlaryň arasynda ylmy işleriň bäsleşiginiň ýeňijilerine sylaglary gowşurmak dabarasy boldy.

Belent sepgitleri nazarlaýan ylmy döredijilik

Gadymy hem şöhratly taryhynda Änew, Nusaý, Dehistan, Marguş, Merw, Köneürgenç, Amul, Sarahs, Abywerd ýaly medeni ojaklary döredip, umumadamzat medeniýetiniň ösüşine uly goşant goşan türkmen halky ylym-bilime aýratyn sarpa goýup gelipdir.

Ylym — häzirki eýýamyň osüş guraly

Ylym biziň düşünjämizde, ýönekeýleşdirilip aýdylanda, döredijilikli işiň netijesidir.

Ylmyň meşhur ussatlary

Sagdynlygyn we ruhubelentligiň ýylynda ynsany bagtly, eşretli durmuşa ýetirýän güýç ylymdyr.

«IT GELDI — GUT GELDI»

Halkymyz «It geldi — gut geldi» diýýär. Gut sözi gadymy türkmen sözi bolup, ol bagt manysyny aňladýar.

GADYMYÝETE BAGYŞLANAN ÖMÜR

Öz durmuşyny türkmen topragyndan üzňe görmedik alym-arheolog Wiktor Iwanowiç Sarianidi ömrüniň köp bölegini türkmen sährasynda, has takygy, Garagum çölünde, gadymy ýadygärlikleri öwrenmek üçin gazuw-agtaryş işlerini alyp barmak bilen geçirdi.

MIRAS MUKADDESLIGI

«Mirasa sarpa soýmak, Watany özgertmek ýyly» diýlip atlandyrylan 2016-njy ýylyň 4-nji ýanwarynda geçiren wideoşekilli iş maslahatynda hormatly Prezidentimiz türkmen halkynyň müňýyllyklaryň dowamynda toplanan maddy we ruhy gymmatlyklaryny gorap saklamagyň döwlet syýasatynyň möhüm ugry bolup durýandygyny aýratyn nygtady.

KÄMILLIK MEKDEBI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda bolup geçýän öz-gerişlikler halk hojalygynyň ähli pudaklaryny öz içine alyp, halkyň medeni babatda hem kämilleşmegine şert döredýär.

Şöhratly taryhymyz ruhy binýadymyz

Milli Liderimiz şu ýylyň 13-nji ýanwarynda il içinde Paryzdepe ady bilen meşhur bolan gadymy taryhy ýadygärlige baryp gördi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, örän baý medeni-taryhy ýadygärliklere eýe bolan bu toprakda geçmişde dünýä ýaň salan beýik işler bitirilipdir: şäherler döredilip, binalar gurlupdyr.

BAG — ZEMINIŇ ZYNATY

Şu ýylyň dowamynda paýtagtymyzda, onuň töwereklerinde hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynda agaç nahallarynyň 3 million düýbüni oturtmak bellenildi. Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň baş şäheriniň binagärlik keşbini özgertmek hem-de abadanlaşdyrmak boýunça meýilnamalaryň öz wagtynda we ýokary hilli ýerine ýetirilmegine berk gözegçilik etmegiň wajypdygyny sargyt edýär.

MILLI MIRASYMYZDA GAWUNYŇ ORNY

Edermen ekerançy daýhanlarymyzyň nesilme-nesil çekip gelýän päk zähmeti netijesinde sadymy döwürlerden şu günlere gelip ýeten maddy mirasymyz bolan gawunlar milletimizin ruhy mirasynda-da ykjam orun alypdyr: türkmen dilinde, däp-dessurlarynda, halk döredljiliginde gawun bilen bagly aýtgylaryň, durnukly söz düzümleriniň, rowaýatlaryň... giden ulgamyny görmek bolýarŞu toý günlerinde şolaryň kähirini ýatlasak, datly gawunlarymyzyň ýakymyna hem-deýokumyna sarpa goýdugymyz bolar.

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Biologiýa we derman ösümlikleri institutynyň hünärmenleri ylmy ekspedisiýanyň maglumatlaryny toparlara bölýärler

Geobotanika we Milli gerbariý gaznasynyň, şeýle hem Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Biologiýa we derman ösümlikleri institutynyň barlaghanalarynda biziň ýurdumyzyň dürlik künjeklerine bolan ýazky ekspedisiýanyň barşynda toplanan maglumatlary we ösümlik materiallaryny işläp taýýarlamak boýunça işler alnyp barylýar.

TARYHYŇ ÝANY

Häzirki döwürde ata-babalarymyz tarapyndan bize miras galdyrylan milli baýlyklarymyz bolan taryhy ýadygärliklerimizi öwrenmäge, olarda rejeleýiş, öň ki durkuny dikeldiş işlerini geçirmäge hem-de täze nesle abat ýagdaýynda ýetirmäge, olar barada nesihat işlerini alyp barmaga giň ýol açyldy.

HÜWDI SANAWAÇLARY

Zenanyň şirin owazyna eýlenip, çagany uklatmak maksady bilen hiňlenilip aýdylýan sallançak başyndaky hüwdülerden başga-da, oňy ele alyp, bökdürip, hopba edip ýa-da aýagyň üstünde ýatyryp, yralaýan wagtyňda aýdylýan her hili çeper setirler hem folklor diýlip atlandyrylýan gymmatly hazynanyň içinde kän gabat gelýär.

GOWHERIň GYMMATYNY SARRAF BILER

Halkymyzyň ata-babadan gelýän halal we arassa ýoluny döwrebap dowam etdirýän hormatly Prezidentimiz türkmen halkynyň geçmiş taryhyny, edebiýatyny, sungatyny, milli däp-dessurlaryny täzeçil, töwerekleýin hem-de düýpli öwrenmegiň, nesillerimizi watansöýüjilik, halallyk, ynsan-perwerlik ruhunda terbiýele-mekde egsilmez hazyna bolan milli mirasymyzy dikeltmek bilen, halkymyzyň medeni-ruhy dünýäsini baýlaşdyrmagyň döwletimiziň gaýragoýulmasyz wezipeleriniň biridigini nygtaýar.

ÖSÜMLIKLERIN GENETIKA BANKY AZYK HOWPSUZLYGYNYŇ ESASY ŞERTI

Häzirki döwürde iň wajyp mesele­leriň biri hem ylym we önümçilik bähbitli ösümlikleriň tohumlarynyň asyl nusgalaryny genetika banklarynda saklamak hem-de olaryň nesil toplu­mynyň gorlaryny ýöriteleşdirilen ekin ýerlerinde diri görnüşde ösdürmek we öwrenmek bölüp durýar.

ÄHLI ÖSÜŞLERIŇ ÖZENI

Ýakynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde «Ýurdumyzy özgertmekde innowasion tehnologiýalar» atly ylmy maslahat geçirildi.

RÖWŞEN GELJEGIŇ KEPILI

Milli Liderimiz ylym ulgamyny ösdürmegiň, alnyp barylýan ylmy-barlag işlerinde ýokary netijeleri gazanmagyň esasy şerti hökmünde ýaş alymlaryň täze neslini terbiýeläp ýetiş-dirmäge aýratyn üns berýär.

YLMY AÇYŞLARA RUHLANDYRÝAR

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanda düýpli we amaly ylymlary, innowasion senagaty ösdürmegi, ylmy, bilimi halka peýda berer ýaly derejä ýetirmegi wezipe edip goýdy we geljegi has uly bolan ylmyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitledi. Şol ugurlaryň biri hem ynsanperwer ylymlardyr.

AGZYBIRLIK WE WATANSÖÝÜJILIK MEKDEBI

Magtymgulynyň döredijiliginiň özeni türkmeniň gadymy hem baý halk döredijiligidir. Halkyň dünýa hakyndaky oýlanmalary, dünýa düşünmeleri ähli çuňlugy we danalygy bilen şahyryň döredijiligine siňipdir.

Türkmenistanda ösümlik dünýäsiniň köp dürliligini gorap saklamak boýunça uly gözleg işleri alnyp barylýar

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Biologiýa we derman ösümlikleri institutynyň Botanika bagynyň bu işi ýokary hünärli biolog-floristiçileri we sistematikaçylar amala aşyrýarlar. Bu işiň esasy ugry — daşary ýurtlaryň howa şertlerine uýgunlaşan ösümlikleri ýurduň howa-toprak şertlerine uýgunlaşdyrmak ýa-da introduksiýa, ösümlikleriň seýrek duş gelýän görnüşlerini goramak bolup durýar.

Arheologiýa: taryhy tapyndylaryň döwrebap seljermesi

Ýurdumyzyň çäginde ýerleşen taryhy ýadygärlikleri gorap saklamak, milli medeni mirasymyzy öwrenmek, wagyz etmek bilen baglanyşykly il-ýurt bähbitli işler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe has giň gerim bilen dowam etdirilýär.

Parfiýa atlary: geçmişden — şu güne

Merdana türkmen halkymyz gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan, edermen pederlerimizden şu günki bagtyýar nesillere miras galan behişdi bedewlerimizi milli buýsanjy saýyp arzylaýar.

ULY TOÝUŇ SÄHEDI: SANLARDAKY ROWAÇLYK ALAMATLARY

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen «Mirasa sar­pa goýmak, Watany özgertmek ýyly» diýlip atlandyrylan üstümizdäki ýylda eziz Watanymyzy mundan beýläk hem ösdürmek, özgertmek ugrunda alnyp barylýan ägirt işleriň her biri milli mirasa sarpa goýmak bilen utgaşdyrylýar.

Ösümlikleriň introduksiýasy derman önümçiligiň we başga birnäçe önümçiligiň öňünde täze mümkinçilikleri açýar

Bu prosess anyk, nätanyş ösümlik bilen alnyp barylýan işiň ykdysady we sosial maksada laýyklygyny, onuň ýerli flora bilen ekologik we biologik deňeşdirip bolujylygyny nazara almak bilen oýlanyşykly toplumlaýyn ylmy çemeleşmäni talap edýär.

Nusaý: şu günden gadymy geçmipe nazar

Özüniň milli medeni, edebi we taryhy gymmatlyklary bilen adamzat jemgyýetiniň ösmegine saldamly goşant goşan türkmen halkynyň geçmiş taryhyny çuňňur öwrenmek we dünýa ýaýmak Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň ileri tutudan ugurlarynyň biri bölüp durýar. Belent maksatlara beslenen bu ugurlary has-da ýaýbaňlandyrmak Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda giň gerime eýe bolýar.

Bezgli Deräniň Syry

Ol ýazgylar ilkinji gezek kiçi Bezegli deräniň diwar ýazgylarynda gabat gelýär. Diwar suratlary, alymlaryň pikirine görä, takmynan, 14 müň ýyl ozalrak döredilipdir. Şeýlelikde, şol gowak ýazgylaryndan 8 kilometr uzaklykda ýerleşýän Çendir jülgesiniň, Ak obasynyň, Gyzyl Ymam gonamçylygynyň gapdalynda, iki dagyň arasynda, beýik gumly dag depelerinde ýerleşen daş heýkelleriň ýaşy, takmynan, 10ó11 müň ýyla golaýdyr. Şol ýadygärlikler birbada döremändir. Olar müňýyllyklaryň dowamynda ýasalypdyr. Şonuň üçin olaryň dörän wagty we daşky şekili asyrlar boýunça üýtgäp durupdyr.

REPETEK — OÜNÝÄ DEREJESINDÄKIGÖZELLIK

Repetek Döwlet biosfera goraghanasy 1927-nji ýylyň Garaşsyzlyk aýynyň 27-sinde Gündogar Garagumuň ajaýyp gara ojar tokaýlaryny hem-de onuň daş-töweregindäki meýdanlary gorap saklamak üçin döredildi. Goraghananyň wezjpesine Garagumuň çägeli çölüniň aýratyn, ÖTjboluşly iiýtgeşik ösümlik we haýwanat dünýäsini öwrenmek, goramak hem-de dikeltmek işleri girýär. Olardan başga-da, demir ýol duralgalarynyň, säginelgeleriň we öri meýdanlaryndaky guýularyň töwereklerini gök-bagçylyga öwürmäge uly iins berüýär.

TÜRKMEN "STOUNHEJI"!?

Türkmenistanyň biçak baý geçmişi bar. Bu gün Altyn depe, gadymy Merw, Coltan Sanjaryň mawzoleýyi, Köneürgenjiň binalary, Maşady-Misserian galalary, Nusaý galasy köpleri haýran galdyrýar. Bu ýadygärlikler dünýä siwilizasiýasynda aýratyn orun tutýar. Türkmenistanda olar bilen bir hatarda henize çenli doly öwrenilmedik ýadygärlikler hem az däldir.

"Türkmenistan" gazeti

08.01.2019

YLMY ÖSÜŞLERIŇ OJAGY

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Minlstrler Kabinetiniň täze ýyldaky ilkinji mejlisinde ýurdumyzyň ylym ulgamynyň işinin alnyp barlyşy bilen içsin gyzyklanyp, degişli ýolbaşçylara bu ulgamda işleriň täzeçe guralmagyna, iň täze usultärleri, hususanda, sanly ykdysadyýeti, täze innowasiýalary we nano tehnologiýalary ornaşdyrmakda, tebigaty öwrenişde ösüşiň täze belentliklerine ýetmekde ünsi has-da güýçlendirmegi tabşyrdy. Alym Arkadagymyz ylmy institutlaryň işiniň ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň maksatnamalary bilen utgaşykly alnyp barylmagyny TYA-nyň Tehnologiýalar merkeziniň we beýleki pudaklaýyn ylmy institutlarynyň gazananlarynyň önümçilige ornaşdyrylmagyny talap etdi, şonuň bilen blrlikde, bu ugurdä asyrlaryň jümmüşinde ýetilen belent sepgitlere, milli tejribelere sarpaly çemeieşip, ýaş nesli atalarymyzyň gymmatly mirasyna ygrarly bolup ýetişdirmegiň derwaýyslygyny nygtady.

Şu makalada tebigaty öwrenişde, öz döwrüniň kamil innowasiýalaryny we tehnologiýalaryny döretmekde, lukmançylykda, oba hojalygynyň dürli ugurlarynda, älemşynaslykda, matematikada we takyk ylymlaryň beýleki ugurlarynda ylmy açyşlary bilen dünýa ylmynda öçmejek yz galdyran parasatly pederlerimiziň kabir gymmatly mirasy barada gürrüň etmegi makul bildik.

Türkmen topragy Beýik Ýüpek ýolunyň esasy şahalarynyň çatrygynda ýerleşmek bilen, halkymyz taryhyň ähli döwürlerinde bilimin ösmegine, dünýä halklarynyň medeniýetleriniň ulaşyp, ylmy gymmatlyklaryň barha baýlaşmagyna ägirt uly goşant goşupdyr. Esasan hem Nusaý, Şähryslam, Paraw, Dehistan, Sarahs, Abiwerd, Merw, Amul, Zemm, Köneürgenç şäherlerinde dünýä alym-laryny özünde jemlän meşhur ylym-bilim ojaklary hereket edipdir. Olarda dünýä belli alymlar ýaşapdyrlar, dö-redipdirler, kämilleşipdirler.

Taryhy çeşmelerde Türkmenistanyň çägindäki obakentleriň tiz hem ýokary depginde özüniň kaşan binalary, täsin medeni öwüşginleri, kamil sungaty bilen şöhratlanan köp adamly şäherlere öwrülendigini, olarda suwy tygşytly ulanmak tejribeleriniň kämilleşdirilip, ekerançylygyň nusgalyk derejä ýetirilendigini, ykdysadyýet, tehnologiýalar, senagat, ynsanperwer ylymlarynyň ösüş derejesiniň ýokary bolandygy öwran-öwran nygtalýar. Şeyle şan-şöhratly öňegidişlikler parasatly hem-de adalatly hökümdaryň daşyna jem bolup zahmet çeken alym pederlerimizin ylmy gazananlaryna esaslanypdyr.

Mysal üçin, Hafyz Tanyşyň 1559-njy ýylda ýazan «Abdullanama» atly eserinde hatda mongol ýörişinden soňky asyrlarda hem her bir türkmen şäheriniň çäginde örän kaşan köşklerin, serhowuzly çarbaglaryň bolandygy, söwda we hojalyk ähmiýetli döwrebap desgalaryň yzygiderli gurlandygy, türkmen topragynda ylym-bilimiň dünýä derejesinde ösendigi uly buýsanç bilen bellenilipdir.

XII — XIII asyrlarda ýaşap geçen, asly amully Muhammet al Amulynyň takyk, geografiýa we tebigy ylymlar boýunça ýazan ylmy işleri, hususan-da, «Mukaddes çeşmelerdäki ylym nepislikleri» atlý eseri bizin günlerimize çenli öz ähmiýetini ýitirmän gel-ýär. Bu eserin golýazmasy TYA-nyň Golýazmalar institutynyň gaznasyn-da saklahýar. Alymyň ady agzalan meşhur eseri baş bölümden ybarat bolup, onun köp bölümi matematika we tebigaty öwrenişiň pudaklaryna bagyşlanypdyr. Bu eserin «Saz ha-kynda» atly ylmy bölümçesi 1967-nji ýylda aýratyn kitap hökmünde neşir edildi.

Dünýä ylmynyň göwher gaşyna deňelýän älemşynaslyk açyşlary bilen tanalýan matematik Omar Haýýa-myň şägirdi, XII asyrda ýaşap geçen fizik we mehanik Abdyrahman Hazy-ny Soltan Sanjaryň döwründe Merw-de ylmy işlerini ýazypdyr. Ol dünýä ylmynda gymmat bahaly magdanlary ölçeýän terezini ilkinji bolup oýlap ta-pandygy bilen meşhurdyr. Abul Ab-bas Japar Ahmet Merwezi bolsa orta asyrlar ylmynda geografiýa boýunça ýazan ylmy işleri bilen tanalypdyr. Onun bu ylmy işinin üsti bilen okýjylar dünýä döwletleriniň we halklaryryň ýerleşişi-baradaky düşünjelerini baýlaşdyrypdyrlar.

Merwli matematik we astronom Ahmet Abdylla Merwezi dünýäde ilkinji bolup trigonometriýada tan-gens we kotangens düşünjelerini girizipdir we bu iki funksiýa üçin jedweller düzüpdir. Şeyle hem ol dünýäde ilkinjileriň biri bolup kosekans funksiýasyny açypdyr. Halyt Abdyl—mälik Merwerudy bolsa, IX asyrda häzirki Tagtabazar etrabynyň çäginde ýerleşen Merwerut şäherin-de-örän meşhur obserwatoriýany esaslandyrýar.

Türkmen topragy Beýik Ýüpek ýolunyň esasy şahalarynyň çatrygynda ýerleşmek bilen, halkymyz taryhyň ähli döwürlerinde bilimin ösmegine, dünýä halklarynyň medeniýetlerinin ulaşyp, ylmy gymmatlyklaryň barha baýlaşmagyna ägirt uly goşant goşupdyr. Esasan hem Nusaý, Şähryslam, Paraw, Dehistan, Sarahs, Abiwerd, Merw, Amul, Zemm, Köneürgenç şäherlerinde dünýä alymlaryny özünde jemlän meşhur ylym-bilim ojaklary hereket edipdir. Olarda dünýä belli alymlar ýaşapdyrlar, döredipdirler, kämilleşipdirler.

Ibn Masa IX asyryň belli lukman farmakology hökmünde ylym dünýäsiniň jümmüşine aralaşýar. Ol tebipçilikde ilkinji bolup ýüzärligiň bejerijilik hasiýetini açypdyr. Alymyň ylmy işlerinde iýmitlenmegiň düzgüni, aýry-aýry azyk önümleriniň ynsan bedenine, şeýle hem suwuň janly-jandara edýän täsiri, gan goýbermegiň düzgünleri barada örän wajyp maglumatlar beýan edilip, onuň ýazan kitaplary häzirki günlerde hem öz ähmiýetini ýitirmän gelýär.

Muhammet ibn Atsyz öz döwründe dünýäde iň belent bina hökmünde meşhur bolan Soltan Sanjaryň kümmetini guran tanymal binagärdir. Ol XII asyrda türkmen binagärlik sungatynyň Sarahs mekdebini esaslandyryjylaryň iň görnüklileriniň biridir. Aly Muhammet Sarahsy XII asyryň başlarynda ýaşan usşat binagärleriň biri bolup, Orta Aziýada iň irki minaralardan bolan Jarkurgan minarasyny gurýar.

799 −829-njy ýyllar aralygynda ýaşan meşhur döwlet işgäri hem-de binagär Abdylla Tahyr Dehistanyň binagärlik ylmyndaky açyşlary dogduk şäheriniň we orta asyr Parawyň şähergurluşygynda müdimilik orun tapypdyr.

Orta asyrlarda ýaşap geçen Şemseddin Merwezi belli älemşynas hökmünde dünýä ylmynda tanalypdyr. Ol 1077-nji ýylda Merwiň gadymy türkmen obasy bolan Harakda dogulýar we öz ylmy döredijiligini ata Watanymyzda amala aşyrýar. Asly Saragtdan bolan Ahmet ibn Muhammet ibn Taýýyp Sarahsy hem IX asyryň meşhur tebibi, matematigi we älemşynasydyr.

XI asyrda ýaşap geçen Aly Ahmet Nesewi şöhratly Nusaý şäherinde doglup, matematika, älemşynaslyk we lukmançylyk ylymlarynda orta asyr ylmynyň parlak ýyldyzyna öwrülýär. Bu alym tanymal Abu Aly ibn Sinanyň şägirtleriniň biridir.

Gadymy Köneürgenç şäheri dünýä ylmynda dünýä meşhur lukman Abu Aly ibn Sinanyň, dünýäde ilkinji bolup globusy oýlap tapan we Ürgenç obserwatoriýasyny esaslandyran Abu Reýhan Birunynyň, milli lukmançylyk ylmynyň düýbüni tutujylaryň biri Muhammet Gaýmaz Türkmeniň, matematika ylmyny esaslandyran, hindi algebrasynyň we grek geometriýasynyň arabaglanyşygyna we sazlaşygyna amal eden Muhammet ibn Musa Horezminiň dünýäniň ösüşine batly itergi beren ylmy açyşlarynyň amala aşan topragydyr.

Osmanly türkmenleriň döwründe ýaşap geçen Piri Reýis dünýadaki ilkinji deňizçi kartograflaryň biri hökmünde meşhurdyr. Ol Amerikany ilkinji bolup kartada görkezendigi we «Kitabul-bahriýe» («Deňizçilik kitaby») atly eseri bilen dünýä ylmynda tanymaldyr.

XI asyryň meşhur türkmen alymy Ryzwan ibn Muhammet Horasany «Sagatlar ylmy we olaryň işleýşi hakynda kitap» atly eseri bilen dünýä ylmynyň özgerişine mynasyp goşandyny goşýar.

Halkymyzyň dünýä medeniýetine goşan ylmy mirasynyň abraý-şöhraty giçki orta asyrlarda barha belende göterilýär. Mysal üçin, XVI — XVII asyrlarda ýaşap geçen meşhur gülşynas Muhammet Lälezarynyň «Güller terezisi» atly eseri häli-henize çenli tebigaty öwreniş ylmynyň naýbaşy çeşmeleriniň biri hasaplanýar.

XVII — XVIII asyrlarda ýaşap geçen, Mürşütguly Han Türkmen Yrak türkmenlerinden bolup, mogollar döwletiniň salgyt gullugynyň başlygy wezipesinde zähmet çekipdir. Alym salgyt ulgamynyň ösüşinde dünýä ylmy üçin nusgalyk hasaplanýan «Mürşütguly hanyň dharasy (salgyt ulgamy)» atly kitaby miras galdyrýar.

XVI — XVII asyrlarda ýaşap geçen meşhur biolog Pälwan Kemany bagçylyk ylmyna degişli eserleri bilen gündogarşynaslyk ylmyna parlak nuruny çaýýar. Onuň nahal ýetişdirmegiň düzgünleri hakyndaky nusgalyk eseri şu günki günde hem şüwlümli okalýan saldamly ylmy işdir.

Görnüşi ýaly, alym-akyldar atalarymyzyň miras galdyran iňňän gymmatly ylmy işleriniň, sanasaň, sogaby bar. Olaryň döreden belli eserleri asyrlar içre adamzadyň ykbalynyň özgermegine güýçli itergi beripdir. Munuň özi ýaş alymlarymyzyň Gahryman Arkadagymyzyň göreldesine hem-de ylmy ösdürmekdäki tagallalaryna eýerip, Watanymyzy barha ösdürjek açyşlary amala aşyrjakdyklaryna ynamy pugtalandyrýar. Berkarar döwletimizde dünýäniň ösüşine täsir edip biljek täze-täze ylmy açyşlary amala aşyrmakda zerur mümkinçilikleriň ählisi döredilendir.

Agamyrat BALTAÝEW,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň
Arheologiýa we etnograjiýa institutynyň alym katibi.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2019, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy