Ylma hyzmat edýän guramalar

"Ylym" neşirıaty hakynda maglumat

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Ylma hyzmat edýän guramalar
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwMerkezi ylmy kitaphanasy

Merkezi ylmy kitaphanasyna degişli doly maglumatlar berilıär.

Çaphanasy hakynda maglumat

Çaphana öz Tertipnamasyna görä iş alyp barıan, hojalyk hasaplaşygyndaky, öz-özüni dolandyrıan döwlet edarasy bolup.

«Ylym» neşirıaty 1952-nji ıylyň 6-njy Baýdak Türkmenistanyň ozalky YA-nyň düzüminde açylıar.

«Ylym» neşirıaty öz Tertipnamasyna görä iş alyp barıan, öz-özüni dolandyrıan döwlet edarasy bolup.

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň «Ylym» neşirýaty doly hojalyk hasaplaşygyndaky kärhanadyr.

Neşirýatda 3 bölüm bar: redaksion bölüm, çapa taýýarlaýyş bölümi we terjime bölümi.

Redaksion bölüm gelýän okuw kitaplaryny, okuw-usuly gollanmalary redaktirleýär.

Çapa taýýarlaýyş bölümi olary formata salýar, ýalňyşlyklaryny düzedýär, tehniki taraplaryna jogap berýär.

Terjime bölümi döwlet edara-kärhanalaryna, hususy kärhanalara, şahsy raýatlara möhür we möhürçeleriň eskiz, terjime hyzmatlaryny amala aşyrýar.

«Ylym» neşirýaty şertnama esasynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň ýyllyk meýilnamasy esasynda esasan ýokary okuw mekdepleriniň okuw kitaplarynyň, okuw-usuly gollanmalarynyň neşirýat işlerini ýerine ýetirýär. Şeýle hem ylmy edaralaryň okuw-usuly gollanmalaryny we şahsy sargytlar esasynda dürli mowzukdaky kitaplary, broşýuralary, prospektleri we ş.m., şol sanda sözlükleri, ensiklopediýalary çapa taýýarlaýar.

Salgysy: 744000, Aşgabat ş., Türkmenbaşy şaýoly, 18.
Tel: (99312) 94-04-96
E-mail: ylymnesiryat@rambler.ru


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2019, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy