Energiıanyň dikeldilıän çeşmelerini ulanmakda innowasion tehnologiıalar”atly halkara ylmy maslahaty

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

Hormatly kärdeşler!

Sizi 2014-nji ıylyň 2-3-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde geçiriljek „Energiıanyň dikeldilıän çeşmelerini ulanmakda innowasion tehnologiıalar” atly halkara ylmy maslahatyna gatnaşmaga çagyrıarys.

Halkara maslahat Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2013-nji ıylyň 4-njy oktıabrynda kabul eden № 13241 Karary esasynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiıasynda geçirilıär.

Maslahatyň iş dili: türkmen, iňlis, rus

Guramaçy- Türkmenistanyň Ylymlar akademiıasy.

Ylmy maslahatyň tematikasy:

energiıanyň dikeldilıän çeşmelerini ulanmakda innowasion tehnologiıalary peıdalanmagyň tejribesi we gelejegi;

energiıany öndürmek ulgamynda, energiıanyň dikeldilıän çeşmelerini ulanmak bilen gazanylan ylmy netijeler;

energiıanyň dikeldilıän çeşmelerini ulanmakda we ösdürmekde ylmy-tehnik, ekologik we ykdysady nukdaınazardan häzirki zaman ıagdaıy.

energiıanyň dikeldilıän çeşmeleri ulgamlarynyň we alynıan energiıanyň hiliniň ygtybarly işini üpjün etmek;

energiıanyň dikeldilıän çeşmelerini peıdalanmak ulgamynda inwestision taslamalary durmuşa geçirmekde döwlet-hususyıetçilik hyzmatdaşlygy.

Maslahata gatnaşyjylaryň teklipleri boıunça, maslahatyň tematikasynyň üsti doldurylyp bilner.

Maslahata gatnaşmak üçin resminamalar 2014-nji ıylyň 25-nji sentıabryna çenli kabul edilıär.

Maslahatyň işine gatnaşmak üçin materiallaryň resmileşdirilmegine bildirilıän talaplary şu ıerden alyp bilersiňiz.

„Energiıanyň dikeldilıän çeşmelerini ulanmakda innowasion tehnologiıalar” atly halkara ylmy maslahatyň

GURAMAÇYLYK TOPARY

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2019, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy